Bijbelteksten over jouw identiteit in Christus

Ik ben een kind van God
 • Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 1:12
 • De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:16
 • .. en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om zijn kinderen te worden. Efeziers 1:5
Ik ben een erfgenaam van God
 • En nu wij Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Romeinen 8:17
Niets kan mij scheiden van de liefde van God
 • Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden nog toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Romeinen 8:38-39
Mijn zonden zijn vergeven en ik ben gereinigd van al het kwaad, door Jezus
 • Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 1 Johannes 1:9
Ik zal mijn zonden nooit meer tegenkomen
 • Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Psalmen 103:12
Ik heb directe verbinding met God door de Heilige Geest
 • Dankzij hem hebben wij allen door een Geest toegang tot de Vader. Efeziers 2:18
Ik ben een vriend van Jezus
 • Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. Johannes 15:15
Ik ben een overwinnaar dankzij Jezus
 • Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:37
Ik ben heilig
 • Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 1 Korintiers 1:2
Ik ben rechtvaardig
 • Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5:1
Ik ben wonderlijk gemaakt
 • Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Psalm 139:14
Ik ben wijs
 • Door Hem bent u een met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 1 Korintiers 1:30
Ik ben vrij
 • Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36
Ik ben licht
 • Eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Efeziers 5:8
Ik kan alles doorstaan
 • God is trouw en zal niet toestaan dat u boven u krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korintiers 10:13B
 • Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13
Ik word niet veroordeeld
 • Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8:1
Ik ben met God verenigd en één geest met Hem
Ik ben een lid van het lichaam van Christus
 • Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 1 Korintiers 12:27